ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့် (Right of Private Defence)

ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့် (Right of Private Defence) (ဤအခန်းသည် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၉၆ မှ ၁၀၆ အထိနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။) ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်သည် ဥပဒေတွင် အရေးကြီးပါသည်။ မတရားသဖြင့် ကျူးလွန်လာသော စော်ကားခြင်းများကို

Read more